ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

• Ο ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος και στο κλουβί της φυλακής του.

• Ένα «όχι» που βγήκε από μια βαθιά πεποίθηση, είναι πολύ καλύτερο -και πιο μεγαλειώδες- από ένα «ναι» που ειπώθηκε για να ευχαριστήσει ή, χειρότερα, για να αποφύγει φασαρίες. (Μαχάτμα Γκάντι)

Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ και ΚΡΙΣΗ

Οι οικογένειες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση είναι αδιαμφισβήτητα οι μονογονεϊκές καθώς το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας (συνήθως της γυναίκας που υπολλείπεται τις περισσότερες φορές απ'αυτό του άνδρα) είναι χαμηλό (μικρότερο των 1.000 ευρώ το μήνα και καλείται να καλύψει το ενοίκιο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΕΡΟ, κοινόχρηστα, φαγητό, φροντιστήρια, δικαστικά έξοδα, υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.) δόσεις σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες που πάρθηκαν για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Γι ' αυτό απαιτούμε από την κυβέρνηση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των οικογενειών αυτών πρωτίστως.

Η άδικη επιβολή της προσκόμισης αποδείξεων χωρίς να προσμετρούν τα παραπάνω έξοδα, ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

Άδεια στους γονείς μέλη μονογονεϊκής οικογένειαςΣύμφωνα με το άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002-2003 : «στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι [6] εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία [3] παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οχτώ [8] εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα [12] ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας».

Η διάταξη αυτή, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος της Ελλάδας [αρχή της ισότητας] δεν προβλέπει τίποτα για τους διαζευγμένους.

Αναρτήθηκε από Ammanatidou Giota στις 2:57 μ.μ.

Ετικέτες Άδεια στους γονείς μέλη μονογονεϊκής οικογένειας

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όσον αφορά το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, ισχύουν τα εξής:

•Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο. Η παλιά αρνητικά φορτισμένη ορολογία («γνήσια», «εξώγαμα τέκνα») καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την περισσότερο ουδέτερη («τέκνα γεννημένα σε γάμο», «τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους»). Για την εκούσια αναγνώριση ενός παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων απαιτείται και η σύμπραξη της μητέρας του. Η καινοτομία της συναίνεσης της μητέρας επιβάλλεται στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων. Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης το παιδί αποκτά, ως προς όλα, θέση τέκνου γεννημένου από γάμο απέναντι και στους δύο γονείς τους και τους συγγενείς τους (πλήρες κληρονομικό δικαίωμα, αξίωση διατροφής κλπ).

•Με το Νόμο 1483/84 προβλέπεται η χορήγηση «γονικής άδειας» για την ανατροφή του παιδιού έως 6 μήνες και στην άγαμη μητέρα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των δυόμισι (2,5) ετών.

•Με το Νόμο 1849/89 προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος γάμου και στους αρχηγούς ΜΓΟ στον ιδιωτικό τομέα.

•Με το Νόμο 2190/94 αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο είναι υποψήφιες άγαμες μητέρες προστίθεται στο συνολικό βαθμό που έλαβαν 5/100 για κάθε παιδί.

•Με το Νόμο 2470/97 προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος γάμου στους αρχηγούς ΜΓΟ και στο δημόσιο εφ΄ όσον τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού.

•Σύμφωνα με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 ο/η εργαζόμενος/η άγαμος /η χήρος/α μονογονέας στον ιδιωτικό τομέα δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οχτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Με νομοθετική ρύθμιση, η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Μ.Γ.Ο.) να χαρακτηριστεί και να αντιμετωπιστεί ως ειδική κατηγορία.

(Μονογονέας χαρακτηρίζεται αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση: διάστασης-διάζευξης-χηρείας-ανύπαντρη μητέρα-, που έχει νόμιμα την επιμέλεια τουλάχιστον 1 τέκνου).

ΥΓΕΙΑ: Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία. Ψυχολογική στήριξη στο μονογονέα και στα τέκνα αυτού.

ΕΡΓΑΣΙΑ: Προτεραιότητα (μοριοδότηση) στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ για τους μονογονείς και τα τέκνα αυτών με σύμβαση αορίστου χρόνου. Μονιμοποίηση συμβασιούχων. Επιχορηγήσεις & φοροαπαλλαγέςεπιχειρήσεων (π.χ μείωση ασφαλιστικών εισφορών στους εργοδότες που απασχολούν μονογονείς ή τέκνα αυτών, επιδότηση νέων επιχειρήσεων κ.λ.π). Μειωμένο ωράριο αρχηγών Μ.Γ.Ο μέχρι τα 5 έτη του τέκνου. Πάσο δωρεάν μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μείωση στρατιωτικής θητείας τέκνων Μ.Γ.Ο. (προστάτες) σε 6 μήνες και υπηρέτηση στον τόπο διαμονής τους.

ΔΙΑΒΙΩΣΗ: Επίδομα πρόνοιας παιδιού 400€ με αύξηση ορίου φορολογητέου εισοδήματος του μονογονέα μέχρι την ενηλικίωσή του, ή μέχρι το 24ο έτος φοίτησης του. Μισθός στην άνεργη μητέρα Μ.Γ.Ο. ίσος με το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Ταμείο ανεργίας στους αρχηγούς Μ.Γ.Ο. της τάξεως των 900€. Ισόβια σύνταξη στον αρχηγό μονογονέα με τέκνο Α.Μ.Ε.Α ίση με το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη.

Σύνταξη στο διαζευγμένο μονογονέα που χωρίζει σε ηλικία άνω των 40 ετών και δεν εργάζεται. Πρόωρη σύνταξη στα 50 για αρχηγούς ΜΓΟ και στον ιδιωτικό τομέα όπως στο δημόσιο.

ΣΤΕΓΑΣΗ: Άτοκα δάνεια Ο.Ε.Κ για απόκτηση α’ κατοικίας με αποπληρωμή στα 25 έτη στον αρχηγό Μ.Γ.Ο. με 700 ένσημα και δικαίωμα στην κλήρωση εργατικών κατοικιών. Επιδότηση ενοικίου στην μονογονεική οικογένεια με 700 ένσημα. Ίδρυση μονάδων φιλοξενίας και στήριξης άστεγων Μ.Γ.Ο. και επιδότηση τους. Ειδικό επίδομα θέρμανσης το χειμώνα- μείωση 50% δημοτικών τελών-

ΠΑΙΔΕΙΑ: Δωρεάν φύλαξη παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ με προτεραιότητα και διεύρυνση ωραρίου χειμώνα-καλοκαίρι. Δωρεάν ένταξη στα Δημόσια Ι.Ε.Κ - φροντιστήρια – κατασκηνώσεις - αθλητικές δραστηριότητες – μουσική – εικαστικά - για τα τέκνα Μ.Γ.Ο. Μεταγραφές των παιδιών ΜΓΟ που εισάγονται στα πανεπιστήμια κοντά στον τόπο κατοικίας τους και μοριοδότηση αυτών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.Τα παιδιά Μ.Γ.Ο. να μπορούν να φοιτούν και σε σχολεία κοντά στην εργασία του μονογονέα. Γονικής άδεια 6 ημερών το χρόνο για κάθε τέκνο.

Ειδικά μηνιαία επιδόματα από τον ΕΔΟΕΑΠ

Ειδικά μηνιαία επιδόματα από τον ΕΔΟΕΑΠ σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες

03/11/2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμoύ Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) αποφάσισε τη θέσπιση μηνιαίου επιδόματος σε μονογονεϊκές καθώς και σε πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

1. Tη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ποσού € 100,00 για κάθε παιδί μονογονεϊκής οικογένειας με ιδιόκτητη κατοικία και το διπλάσιο ποσό σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία και πληρώνει ενοίκιο. Ως όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των € 25.000,00. Το επίδομα θα χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα τα παιδιά ασφαλίζονται στον Οργανισμό. Δικαιούχοι του παραπάνω επιδόματος θα είναι οικογένειες που την επιμέλεια των παιδιών της έχει ο ένας εκ των δύο γονέων, δηλαδή όταν είναι προσωπική επιλογή (ανύπαντροι γονείς), όταν η επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται σε έναν εκ των δύο γονέων μετά από δικαστική απόφαση (διαζευγμένοι) και όταν υπάρχει κατάσταση χηρείας.

2. Tην ενίσχυση σε μηνιαία βάση όλων των οικογενειών μετά την απόκτηση του τρίτου παιδιού ως εξής:

* Για το τρίτο παιδί €100,00

* Για το τέταρτο παιδί €150,00

* Για κάθε επόμενο παιδί € 50,00 μηνιαίως

Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια με 4 παιδιά θα ενισχύεται με € 250,00 το μήνα, η οικογένεια με 5 παιδιά με € 300,00 το μήνα και με € 50,00 επιπλέον για κάθε παιδί η οικογένεια που έχει πάνω από 5 παιδιά.

Το επίδομα θα καταβάλλεται για όσα παιδιά είναι ενεργά ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τηλ. 210-72.64.742, 210-72.64.777 και 210-72.64.883.

Δευτέρα 26 Απριλίου 2010


ΔΗΚΚΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ -
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΡΟΛΟΥ 28 ΠΛ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10437
ΤΗΛ.: 210 5234288-9, 2105247536 - ΦΑΞ : 210 5239856
Mail: info@dikki.org , press@dikki.org, site : www.dikki.orgΕίναι επιτακτική ανάγκη η αποχώρηση της αυτόνομης παρέμβασης απο τη ΓΣΕΕΟ τομέας εργατικής πολιτικής του ΔΗΚΚΙ και η ΔΗΣΕΚ εκφράζουν την πλήρη και κάθετη αντίθεση τους στη συμμετοχή της Αυτόνομης Παρέμβασης στο προεδρείο της ΓΣΕΕ.

Δεν έχει κανένα νόημα η συμμετοχή της Αριστεράς στο Προεδρείο της ΓΣΕΕ στο οποίο η πλειοψηφία είναι ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, οι οποίες αποτελούν την 5η φάλαγγα (ηγεσία) για το εργατικό κίνημα.

Άλλωστε ο βιος και η πολιτεία των παραπάνω παρατάξεων όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης δείχνει ότι αποτελούν τον ιμάντα μεταβίβασης των νεοφιλελεύθερων αντεργατικών πολιτικών των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Η συγκεκριμένη συμμετοχή χρησιμοποιείται σαν άλλοθι από την μεν ΠΑΣΚΕ για συμμετοχή άρα και συνυπευθυνότητα της αριστεράς στις αποφάσεις της ΓΣΕΕ, ενώ από τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς για την άρνηση συγκρότησης κοινού μετώπου πάλης των εργαζόμενων.

Επίσης η συμμετοχή της Αυτόνομης Παρέμβασης είναι αντίθετη με την εκφρασμένη άποψη της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για μη συμμετοχή στο προεδρείο της ΓΣΕΕ.

Το ΔΗΚΚΙ προτείνει να συνεχιστεί η προσπάθεια για την συγκρότηση του μετώπου των εργαζομένων με μεγαλύτερη ενότητα προκειμένου αυτός ο στόχος να έχει θετικές προοπτικές.
Είναι επιτακτική ανάγκη η αποχώρηση της Αυτόνομης Παρέμβασης από την ΓΣΕΕ.